Információ nyújtás 

 Általános Szerződési Feltételei   +  Adatkezelési Szabályzat     

Részmunkaidős, otthoni és egyéb munkákhoz tartozó és az ezekhez kapcsolódó tudnivalók.

Elérhetőség :  06-90-555-241 

Cég szolgáltatására vonatkozó adatok

1097 Budapest, Gyáli út 15 A.ép. Al.2

(  A szolgáltatás 27 % Áfával együtt 900 Ft/perc )

Ügyfélszolgálat : .  audiopress2017@gmail.hu  

06-20- 496 3980

Ügyfélszolgálat postacíme

1097 Bp. Gyáli út 15/A

Magyar nyelvű ÁSZF

www.audiopress.iwk.hu
Az Audiopress Hungary Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) meghatározott szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevõ (a továbbiakban: Ügyfél) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvetõ jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerzõdési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

Mindenki Ügyfél, aki a Szolgáltató bármely termékét, szolgáltatását használja, azon információt, adatokat keres, megtekint, azokat bármilyen módon felhasználja. Az Ügyfél esetleges Általános Üzleti Feltétele  a hívás kezdeményezésével jön létre.

A szerződés tárgya: A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi konkrét szolgáltatásokat nyújtja Ügyfelei részére:

1. Üzleti információs szolgáltatás a Szolgáltató által hozzá férhető legális források kutatása,  adatbázis összeállítása, amely a Szolgáltató válogatását, rendszerezését, összehangolását és általa kialakított, összegyűjtött vagy összeszerkesztett üzleti információ kifejtését, az ahhoz való különböző módokon való hozzáférést foglalja magába. A Szolgáltató által nyújtott üzleti információnak a jelen rendelkezéseknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történő megszerzése, valamint felhasználása, az azokhoz való hozzáférés biztosítása a Szolgáltató alapvető érdeke. Üzleti információ: A Szolgáltató által beszerzett, közölt vagy közzétett egyes cégekre, egyéni vállalkozókra, a gazdaság további alanyaira vonatkozó bármilyen adat, tény vagy információ.

A Szolgáltató valamennyi terméke (adatbázis, szolgáltatás) .

Szolgáltatás létrejötte: A hívás kezdeményezésével létrejön.  

A szerződés tartama: A hívás aktív időtartama.

Titoktartás és felelősség Az Üzleti információt az ügyfél tudomásul veszi, hogy egy adott cég értékelése, minősítése  statisztikai módszerekkel történik és pusztán tájékoztató jellegű, így a Szolgáltató az ezen információkra, ajánlásokra alapított üzleti döntésekért, az ebből eredő esetleges károkért mindennemű felelősségét kizárja. Az Ügyfél a szolgáltatást csak a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között veheti igénybe. Ezen jogszabályok megismeréséért illetőleg a szolgáltatás jogellenes használatért való felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli.

Tilos ezeket az információkat tisztességtelen vagy csalárd ügyletekhez használni, terjeszteni, újrahasznosítani. A Szolgáltatást kizárólag a Szolgáltató által meghatározott korlátozások, megszorítások figyelembevételével lehet jogszerűen felhasználni. Harmadik személynek sem díjazás ellenében, sem ingyenesen átengedni, hozzáférést engedni tilos, kivéve, ha azt jogszabály írja elő, vagy a jelen rendelkezések megengedik, illetve ha ehhez a Szolgáltató előzetesen írásban hozzájárult.

Az Ügyfél felelős a Szolgáltató felé mindazon következményekért, amelyek abból erednek, hogy õ vagy az általa tájékoztatott harmadik személy a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó rendelkezéseket megszegik, a Szolgáltató minden - az Ügyfél általi - szerződésszegés esetleges következményeiért való felelősségét kizárja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó bármely szabályt megszegi, úgy az polgári és/vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból származik A Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha az információ forrását képező anyagokban az adatgyűjtés időpontjában az információ adatait érintõ bárminemû esetleges változást nem vezettek még át, így az a Szolgáltató által nem volt megismerhetõ. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy nem teljeskörû adatot, mert a Szolgáltató részére is téves ill. hiányos adatot szolgáltattak, vagy egyéb okból nem áll a rendelkezésére, úgy a Szolgáltató a téves ill. hiányos adatok szolgáltatásának következményei tekintetében, illetõleg az ezekre alapított üzleti döntésekért, az ezekből eredõ károkért mindennemû felelõsségét kizárja. A Szolgáltató az általa szolgáltatott bárminemû üzleti információ kapcsán az adatmezõk telítettségére garanciát nem vállal.

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerzõdéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendõ  saját hibánktól függetlenül történik azért felelősséget nem vállalunk.Az Érintett ügyfél  felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Audiopress a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi.  Ezért nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában Audiopress - t  megtévesztik..

Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az Üzleti információ különbözõ elemei eltérõ idõszakonként aktualizált és felülvizsgált információ.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az emeeltdíjas hívás kezedményezésével, indításával  a szolgáltatást ténylegesen igénybe vette . .

Adatvádelem : Az érintett akaratának önkéntes kinyilvánításával elfogadja,hogy meghatározott időn át eltesszük azokat harmadik félnek át nem adjuk érintve ezen azokat a kérdéseket is amik rá vonatkozóak. Így bármikor visszatelefonál  érdeklődni könnyebben tudjuk segíteni későbbiek során.

Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a felek közötti külön megállapodás eltérõ rendelkezést nem tartalmaz.


Lentebb olvashatókon túlmenően, vitás kérdések rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság az Illtetékes a Polgári Törvénykönyv Rendelkezései az Irányadók .

Médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szabályozó vagy felügyeleti szerv Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság  

A telefonon nyújtott Információ Szolgáltatás, tanácsadásra vonatkozóan  Etikai Kódex rendelkezései az irányadók

Az Információ Szolgáltatás , tanácsadás igénybevétele  a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A jelen ÁSZF   visszavonásig érvényes.

Rólunk:

Szolgáltatásunk célja irányvonal elérése a felnőtt lakosság tájékoztatása hasonlatképpen, általánosságban, mint hangos újság mint médiaügynökség,

TARTALOMSZOLGÁLTATÁS ADATAI

Szolgáltatás megnevezése

Adatbank, Információszolgáltatás,  Tanácsadás    

Szolgáltatás rövid leírása

Monitorozás, médiafigyelés, mindenki által publikus adatok rendszerezése, rendelkezésre bocsájtása a lakosság felé kommunikálása

Szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül-e??

Nem

SZOLGÁLTATÓ(K) ADATAI

Tartalomszolgáltató cég neve

Audiopress Hungary Bt.

Számhasználó cég neve?

Audiopress Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (ED)

Számhasználó weboldala

www.audiopress.iwk.hu

Számhasználó telephelye

1097 Budapest, Gyáli út 15 A  AL. 2

Számhasználó cégjegyzékszáma

0106731897

Nyilvántartást vezető bíróság

Fővárosi Cégbíróság

A SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGE

A szolgáltatás státusza az érvényességi időszakban

Aktív szolgáltatás

Aktív időszak?

Hétfő:08:00 - 20:00
Kedd:08:00 - 20:00
Szerda:08:00 - 20:00
Csütörtök:08:00 - 20:00
Péntek:08:00 - 20:00
Szombat:08:00 - 20:00
Vasárnap:08:00 - 20:00

A szolgáltatás igénybevételének módja?

Hanghívás

 •  Budapest Pf. 9ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT :

  Amint bejelentkezik  a szolgáltatás igénybevétele alkalmával úgy elfogadta az adatkezelési szabályzatot. Minden hirdetésünkben megtalálható a weblink amin ezt az adatkezelési szabályzatot megtalálja, olvashatja.

  Adatkezelési tájékoztató AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT- vonatkozásu szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, Iránymutatása nyomán készült .
  Cég neve, székhely  címe: Audiopress Hungary Bt. 1097 Bp. Gyáli út 15/A al. 2.  Adószám: 20657673-2-43
  Mindenkor minden esetben minden ügyfél aki hirdetésünket olvassa, ott megtalálja a weblinket amit megnyitva találkozhat az adatkezelési szabályzattal is, de ügyfélszolgálatunkon is megadható a weblink elérhetősége és az e-mail címünk is megtalálható ugyancsak a weblapunkon.
  Az uniós adatvédelmi szabályok értelmében az adatgyűjtés tárgyát képező  telefonos információ szolgáltatásra jelentkezés esetében  személyes adatok védelmét garantáljuk.  Azokat az adatokat tudjuk figyelembe venni amit bemondanak. Mely adatokat másmilyen formában más esetekben hoznak nyilvánosságra azért nem áll módunkban  felelősséget vállalni.
  Szolgáltatásunk esetében ügyfelekre vonatkozóan  ezen adatok  nem rendszerezettek meghatározott szempontok szerint ezért nem tartoznak e-rendelet hatály alá.  Alapelveink közé tartozik, hogy személyes adatokat csak akkor továbbítjuk harmadik felek részére, ha  ahhoz hozzájárul, vagy jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl. hatóságok).
  „  (15) A komoly szabály-kerülési kockázat veszélyének elkerülése érdekében a természetes személyek védelmének technológiailag semlegesnek kell lennie és nem függhet a felhasznált technikai megoldásoktól. A természetes személyek védelme a személyes adatok automatizált eszközök útján végzett kezelése mellett a manuális kezelésre is vonatkozik, ha a személyes adatokat nyilvántartási rendszerben tárolják vagy kívánják tárolni. Olyan iratok, illetve iratok csoportjai, és azok borítóoldalai, amelyek nem rendszerezettek meghatározott szempontok szerint, nem tartoznak e rendelet hatálya alá. „
  A papír alapon tárolt adatokra vonatkozóan is Köztudottan előírja jogszabály,hogy 5 évig meg kell tartani a számlázások és esetlegesen egyéb hatósági ügyek kezelése miatt . Így ezen személyes adatnak minősülő  adatok törlése nem kérhető . - KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS  -  Azon időn túlmenően az adatok megsemmisítésre kerülnek.   Papír alapon tárolt adatokra  vonatkozóan pedig nem vonatkozik  a törlés bizonyításának   kötelezettsége mert megvalósíthatatlan.  -  Ami nemleges arra pedig kötelezvény nincs.

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletére (2016. április 27.) (Gdpr.)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)
  • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre
  • Természetes személy

   1.1. Fogalma
   A természetes személy kizárólag az élő embert jelentheti. A természetes személy önállóan jogképes, azaz saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat [2013. évi V. tv. 2:1. § (1) bek.].   
  • Cselekvőképes a 18. életévét betöltött (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált) személy, emellett pedig nem áll fenn semmilyen cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró tényező.
  Kiemelt célunk, hogy ügyfeleink számára a lehető legjobb lehetőségeket nyújtsuk.
  Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Audiopress Hungary Bt számára  rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra is kiterjed a szabályzat hatálya .
  Túlmenően, vitás kérdések rendezésére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az irányadók . Cím : 1055 Budapest Falk Miksa u.9-11.  Levelezési cím : 1363 Budapest Pf.9

  Az érintett megrendelő regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 2011. évi CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
  • Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
  • Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.
  • Jelen Szabályzat szempontjából adatkezelő az Audiopress Hungary Bt. Társaság.
  • Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
  • Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, hívás időpontja..
  • A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek az ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
  • Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat.
  • A szolgáltatást igénybe vevő  elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy megkapja a kívánt tartalmat.
  • A regisztrációval, bejelentkezéssel  az igénybe vevő, mint megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta.
  • Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.
  • Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
  • Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
  • A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.
  • Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

  Érintettek jogai:
  • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Mindenképp figyelembe véve ez esetben van - e rá jogosultsága .
  • Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által – ha van ilyen - feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről.
  • A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
  • A személyes adatot törölni kell, ha:
   • kezelése jogellenes.
   • az érintett kéri – amennyiben erre jogosultá teszik a jogszabályok.
   • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte
  • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. ( Számlázási és egyéb hatósági okokból azonban  köztudottan  5 évig meg kell tartani minden cég esetében.
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi ha arra reális és valós jogalapja van.
  • Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást, amit  a tiltakozónak írásban kell beadni - köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az adatokat zárolni . Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
  • Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen   fordulhat. : Cím : NAIH 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11 Levelezési cím : 1363


Ide szöveget írhatsz, vagy szükség esetén képeket vagy táblázatokat illeszthetsz be.